با استفاده از کلیدهای ↑ و ↓ عکس ها را مشاهده نمائید